Geri

İSTİKAMET

   Mevzû: İSTİKAMET / BİŞR-İ HAFİ (k.s.) hakkında
   Tezkiretü'l-Evliya, (Feridüddin Attar, Trc. Süleyman Uludağ) s: 173

   Bişr-i Hafî, rüyasında Rasûlullâh -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimizi görür. Peygamber Efendimiz:
   -Allah'ın seni akrânın arasından seçmesinin sebebini bilir misin? diye sordu. Bişr:
   -Hayır, bilmiyorum, yâ Rasûlallâh!
   -Çünkü sen sünnetime tâbî oldun, sâlihlere saygı gösterdin, kardeşlerine öğüt verdin.    Ashâbımı ve ehl-i beytimi sevdin. Bu yüzden Allah, seni ebrâr makâmına terfî etti.

   Mevzû: KERAMET / BEYAZID-İ BESTAMİ (k.s.) hakkında
   Tezkiretü'l-Evliya, (Feridüddin Attar, Trc. Süleyman Uludağ) s: 217

   Beyazid-i Bestâmî şöyle anlatır:
   -Bir gün Dicle nehrine vardım. Dicle'nin iki yakası, bana yol vermek için birleşti. Ben:
   -And olsun ki, ben, buna kanmam. Zira öte tarafta sandalcılar bir adamı yarım akçeye geçiriyorlar. Otuz senelik ömrümü yarım akçeye verip ziyan etmem. Bana Kerîm lâzım, kerâmet ve kerem değil!

   Mevzû: KERAMETLERİN EN BÜYÜĞÜ / SEHL B. ABDULLAH (k.s.) hakkında
   Kuşeyrî'nin Risalesi, (Abdülkerim Kuşeyrî, Trc. Süleyman Uludağ) s: 49

   Sehl b. Abdullah Tüsterî -kuddise sirruh- şöyle derdi:
   -Kerâmetlerin en büyüğü kötü huyları, iyi huylarla değiştirmektir. Kerâmet, oyalansnlar diye ağlayan çocuklara verilen bir haşhaştır. Bunu büyük veliler değil, küçükleri ister. Bununla onlar oyalanır.

   Mevzû: İSTİKAMET / BEYAZİD-İ BESTAMİ (k.s.) hakkında
   Tezkiretü'l-Evliya, (Feridüddin Attar, Trc. Süleyman Uludağ) s: 235-236

   Beyâzid-i Bestâmî'ye deiler ki:
   -Su üzerinde yürüyormuşsun! O:
   -Bir çöp de su üstünde yüzer.
   -Havada uçuyormuşsun!
   -Kuşlar da havada uçar.
   -Bir gecede tayy-i mekânla Kâbe'ye gidip geliyormuşsun!
   -Bir cin de bir gecde Hindistan'dan Demâvend'e gidiyor.
   -O halde, erler için önemli olan nedir?
   -Hak Teâlâ'dan başka kimseye gönül bağlamamak!...

    Beyazid-i Bestâmî bir defasında da şöyle buyurmuşlardır:
   -Ulemâ ilmi ölülerden almıştır. Bizse ilmi, hiç ölmeyen bir Diri (Hay)'den aldık!...

   Mevzû: İSTİKAMET / İMAM-I A'ZAM (k.s.) hakkında
   Tezkiretü'l-Evliya, (Feridüddin Attar, Trc. Süleyman Uludağ) s: 280

   Ebu Hanfie hazretleri bir gün yoldan geçerken, çamurda yrüyen bir çocuk gördü:
   -Dikkat et, düşmeyesin! dedi. Çocuk:
   -Benim düşmem basittir, düşersem yalnız ben düşerim, ama asıl siz dikkatli olunuz. Zira eğer sizin ayağınız kayacak olursa, sana tâbî olup peşinden gelenlerin ayağı kayar ve düşerler, bunların hepsini kaldırmak da çok zordur, dedi.
   Çocuğun zekasına hayran kalan İmam, ağlamaya başladı ve talebelerine:
   -Şayet bir meselede size daha kuvvetli bir delil ulaşırsa, o hususta bana tâbî olmayınız. İslam'da kemâlin alâmeti budur. Bana olan sevgi ve bağlılığınız da ancak bu şekilde ortaya çıkar.

   Mevzû: İSTİKAMET / ABDÜLKADİR GEYLANİ (k.s.) hakkında
   Veliler Ansiklopedisi, (İmam Şaranî, Terc. Abdülkadir Akçicek, Erkam Yay.), cilt: II , s: 455-456

   Abdülkâdir Geylânî hazretleri başından geçen bir hâli şöyle anlatmıştır:
   -Gözümün önünde bir nûr peydâ oldu ve bütün ufku kapladı. Sonra bu nûrdan bir ses geldi. Bu ses:
   -Ey Abdülkâdir, ben senin Rabbınım. Haramları senin için helal kıldım, dedi.
   O nurun ve sesin sahibinin şeytan olduğunu hemen anladım.
   -Çekil git mel'un! Gösterdiğin nûr zulmetten başka bir şey değildir.
   Bunun üzerine aynı ses, bana şöyle dedi:
   -Rabbinin ihsan ettiği hikmetle yine elimden kurtuldun! Halbuki ben yüzlerce kimseyi yoldan çıkarmıştım.
   Ve bir anda o nûr yok olup gitti. Ben ellerimi açtım ve:
   -Bu, Rabbimin fazlıdır, diye niyaz ettim.
   Bu hâlini dinleyen cemaatten birisi söz aldı:
   -Sen, onun şeytan olduğunu nereden anladın? diye sordu. Abdülkadir Geylânî -kuddise sirruh-:
   -Sana, haramları helal kıldım, demesinden!...

   Mevzû: İSTİKAMET / BEYAZİD-İ BESTAMİ (k.s.) hakkında
   Tezkiretü'l-Evliya, (Feridüddin Attar, Trc. Süleyman Uludağ) s: 224

   Beyazid-i Bestami yolda yürürken, arkasında bastığı yerlere basarak yürümeye çalışan bir genç gördü. Bir yandan da:
   -Şeyh, adım adım böyle takip edilir, diyordu. Beyazid-i Bestami'nin üstünde bir kürk vardı.    Genç:
   -Ey Şeyh, şu kürkünün bir parçasını bana ver ki sendeki bereket ve feyizler, bana da ulaşsın, dedi. Beyazid:
   -Şu postu ve kürkü değil, bizzat Beyazid'ın derisini giysen; Beyazıd'ın yaptığını yapmadıkça hiçbir faydasını göremezsin, dedi.

   Mevzû: İSTİKAMET / SEHL B. ABDULLAH (k.s.) hakkında
   Tezkiretü'l-Evliya, (Feridüddin Attar, Trc. Süleyman Uludağ) s: 347-348

   Sehl b. Abdullah et-Tüsterî -kuddise sirruh- şöyle buyurmuşlardır:
   "Kitab ve sünnetin, tasdik etmediği bir vecd bâtıldır."

   "Yolumuzun usûlü şu altı şeydir:
   1. Hak Teâlâ'nın Kitâbı'na sıkı şekilde sarılma.
   2. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimizin sünnetini ve sîretini örnek alma,
   3. Helal yeme,
   4. Seni inciten halkı bile incitmeme,
   5. Günahlardan uzak durma,
   6. Hak sahiplerinin hakkını ödemede acele davranıp, tevbe etme."

   "Şu üç şeyde yolumuzun esaslarını teşkil eder:
   -Ahlâkı, davranışları ve sözleriyle Allah Rasûlünü örnek almak, helal yemek ve bütün işlerde samimî olmak..."

    Mevzû: SÜNNETİN İHYASI / EBU HANİFE (k.s.) hakkında

   Keşfu'l-Mahcûb -Hakikat Bilgisi-, (Hucvirî, Trc. Süleyman Uludağ) s: 126

   İmam-ı A'zam Ebu Hanife ilk zamanlarında yün elbise giyer, uzleti tercih eder ve münzevî bir hayat yaşardı. Bu minval üzere günleri geçerken, bir gün rüyasında gördüğü Peygamber Efendimiz, ona:
   -Senin halk arasında olman gerekli, sünnetimin ihya edilmesinin sebebi sen olacaksın! buyurdu.
   İşte o zamandan itibaren inziva hayatını terk etti. Bir daha hiç pahalı elbise giymedi. Kendisini Peygamber Efendimizin sünnetini tahkik ve neşr etmeye verdi.

   Mevzû: İSTİKAMET / EBU SÜLEYMAN DARANİ (k.s.) hakkında
   Kuşeyrî'nin Risalesi, (Abdülkerim Kuşeyrî, Trc. Süleyman Uludağ) s: 94

   Ebu Süleyman Dârânî der ki:
   -Nice zaman kalbime, sûfîler tâifesine mahsus nükte ve hikmetler düşer. Nefsimin beni aldatmasından korktuğum için Kitab ve sünnette, bunların sıhhatine delalet eden iki âdil şahid bulmadıkça onları kabul etmem.

Ana Menü

 

 
Ziyaretçi Sayısı : 1572144