Geri

DOKTORA TEZLERİ 

   TAKDİM
   İlki Şubat-1996'da hazırlanan bu broşür muhtelif ilâhiyat fakültelerindeki Tasavvuf Anabilim Dallarının katkılarıyla hazırlanmış ortak bir çalışmadır. Ana gâyesi ve sınırı Tasavvuf Anabilim Dalı'nda yapılmış ve yapılmakta olan Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını biraraya getirmektir. Bununla birlikte zaman zaman diğer fakültelerde ve anabilim dallarında yapılan tasavvufla ilgili çalışmalara da yer verilmiştir. Bu yıl alanın genişliği sebebiyle listeler yüksek lisans ve doktora tezleri ve kitaplar (telif, tercüme ve yayına hazırlama) ile sınırlandırılmıştır.
Bu çalışma ortak bir çalışma olduğundan başarısı katkıda bulunanların gösterdiği ilgi ve hassasiyet ölçüsünde artacaktır.

   Ali NAMLI

DOKTORA TEZLERİ  

    Sıralama: Tez, hazırlayan, üniversite, danışman, yer-yıl, sayfa.

   Abdulmecîd-i Sîvâsî Hayatı Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Cengiz GÜNDOĞDU, Atatürk Ünv., Osman TÜRER, Erzurum-Devam ediyor.
   Ahmed al-Rifâî, Sa Vie, Son Oeuvre et Sa Tarîqa (Ahmed er-Rifâî, Hayâtı, Eserleri ve Tarîkatı), Mustafa TAHRALI, Sorbonne III Ünv., Paris-1973.
   Ankarâvî'nin Mesnevî Şerhi'ndeki Metodu, İsmail YÜCE, Marmara Ünv., Mustafa TAHRALI, İstanbul-Devam ediyor.
   Aziz Mahmud Hüdâyi ve Celvetiyye Tarikatı, H. Kâmil YILMAZ, Marmara Ünv., M. Esat COŞAN, İstanbul 1982-1984-1990, 320 s.
   Aziz Nesefî'ye Göre Allah Kâinât ve İnsan,
   Bahâeddin Nakşbend ve Müceddidiyye Öncesi Nakşibendilik, Necdet TOSUN, Marmara Ünv., H. Kâmil YILMAZ, İstanbul-Devam ediyor
   Bektaşiliğin Eğitsel ve Kültürel Boyutu, Belkıs TEMREN, Ankara-1992, Ankara Ünv., 259 s.
   Bursa Vefeyatnâmelerindeki Şairlerin Biyografileri İnceleme-Metin, Kadir ATLANSOY, Uludağ Ünv., Mustafa KARA, Bursa-1993.
   Cemâl-i Halvetî, Hayatı, Eserleri, Tasavvufî Düşüncesi ve Cemâliyye Kolu, Muharrem ÇAKMAK, Atatürk Ünv., Osman TÜRER, Erzurum-Devam ediyor
   Divan Şiirinde Na'tlarda Dini ve Tasavvufi Unsurlar, Osman KAVALCI, Atatürk Ünv., Naci OKÇU, Erzurum-1992, 460 s.
   Ebû Bekir Kelâbâzî ve Meâni'l-ahbâr, Bilal SAKLAN, Selçuk Ünv., Ali Osman KOÇKUZU, Konya-1990.
   Erzurum'lu İbrahim Hakkı'ya Göre Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Ömer ÖZYILMAZ, Uludağ Ünv., Mustafa ÖCAL, Bursa-1990, 192 s.
   Esrâr Dede-Tezkire-i Şu'ara-yı Mevleviye (inceleme-metin), İlhan GENÇ, Atatürk Ünv., Haluk İPEKTEN, Erzurum-1986, 605 s+324 s.
   Eşrefoğlu Rumi, Hayatı, Eserleri ve Divanının Tenkitli Metni, Mustafa GÜNEŞ, İnönü Ünv., Hasan Kavruk
   Gazali'ye Göre Tasavvuf, Mehmet DEMİRCİ, Dokuz Eylül Ünv., Mustafa TAHRALI, İzmir-1984, 128 s.
   Gazzîzâde Abdullatîf Efendi ve Vâkıât'ı, Hamdi TEKELİ, Bursa-Devam ediyor., Uludağ Ünv.
   Gümüşhânevî Ahmed Zıyâuddîn Zamanı Hayatı Eserleri Tarîkat Anlayışı ve Hâlidiyye Tarîkatı, İrfan GÜNDÜZ, Marmara Ünv., Esat COŞAN, İstanbul-1983, 336 s.
   Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi, Ethem CEBECİOĞLU, Ankara Ünv., Hayrani ALTINTAŞ, Ankara-1990, 289 s.
   Hariri Zâde Mehmet Efendi Hayatı-Eserleri Tıbyân-u Vesâili'l-Hakayık fi-Beyâni Selâsil-i Taraik Muhtevası-Kaynakları, Yakup ÇİÇEK, Marmara Ünv., Esat COŞAN, İstanbul-1983.
   İbn Arabî'de Varlık ve Varlık Mertebeleri, M. Erol KILIÇ, Marmara Ünv., Mustafa TAHRALI, İstanbul-1996.
   İbn-i Arabî'nin İtikâdî Görüşleri, Cafer KARADAŞ, Marmara Ünv., Bekir TOPALOĞLU, İstanbul-Bitti.
   İbn Teymiye'ye Göre İbn Arabî, Mustafa KARA, Uludağ Ünv., A. Kurtkan BİLGİSEVEN, Bursa-1983, 108 s.
   İbrahim Gülşenî, Hayatı, Eserleri, Görüşleri, Himmet KONUR, Dokuz Eylül Ünv., Mehmet DEMİRCİ, İzmir-Devam ediyor.
   İlk Dönem Nakşibendiliği, Necdet TOSUN, Marmara Ünv., H. Kamil YILMAZ, İstanbul-Devam ediyor.
   İlk Sûfîlerde Nefs Kavramı, Zafer ERGİNLİ, Uludağ Ünv., Süleyman ULUDAĞ, Bursa-Devam ediyor.
   İmam-ı Rabbanî Ahmed Faruki Serhendî'de Nübüvvet Anlayışı, Hayrettin YILMAZ, Atatürk Ünv., Emrullah YÜKSEL, Erzurum-1985, 233 s.
   İnançlarımız Açısından Ruh, Mehmet DALKILIÇ, Marmara Ünv., M. Saim YEPREM, İstanbul-Devam ediyor.
   İslâm Açısından Musıkî ve Semâ', Süleyman ULUDAĞ, Uludağ Ünv., İ. Agah ÇUBUKÇU, Bursa-1983, 82 s.
   İsmâil Hakkı Bursevî'nin Tasavvufî Görüşleri, Ali NAMLI, Marmara Ünv., H. Kamil YILMAZ, İstanbul-Devam ediyor.
   İsmâil Hakkı Dîvân'ı İnceleme-Metin, M. Murat YURTSEVER, Uludağ Ünv., Mustafa KARA, Bursa-1990.
   İsmail-i Ankaravi Hayatı Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Erhan YETİK, Marmara Ünv., Salih TUĞ, İstanbul-1986, İşaret Yayınları, İstanbul 1992, 310 s.
   Kâdiriyye ve Kolları, Dilaver GÜRER, Marmara Ünv., Mustafa TAHRALI, İstanbul-Devam ediyor.
   Karabâş-ı Velî, Kerim KARA, Marmara Ünv., İstanbul-Devam ediyor.
   Kelâm ve Tasavvuf Açısından Tevessül, Ali ATAÇ, Marmara Ünv., Bekir TOPALOĞLU, İstanbul-1993.
   Kuşadalı İbrâhim Halvetî, Yaşar Nuri ÖZTÜRK, İstanbul-1980., Marmara Ünv.
   Menâkıb-ı Emir Sultan (Metin-İnceleme-Gramer-İndeks), M. Okan BABA, Marmara Ünv., Mehmet AKALIN, İstanbul-1991, 504 s.
   Menâzil-i Sâirîn Şerhleri ve Âb-ı Hayât, Abdullah DAMAR, Uludğ Ünv., Mustafa KARA, Bursa-Devam ediyor.
   Mesnevî Hadîsleri (Tesbit-Tahkik), Ali YARDIM, İzmir-1983, Dokuz Eylül Ünv., 187 s.
   Mevlânâ Hâlid Bağdâdî Hayatı Eserleri ve Tarikatı, Abdurrahman MEMİŞ, Marmara Ünv., İrfan GÜNDÜZ, İstanbul-Devam ediyor.
   Mevlânâ'da Tarîkat ve İrşad Anlayışı, Sâfi ARPAGUŞ, Marmara Ünv., İrfan GÜNDÜZ, İstanbul-Devam ediyor.
   Millî Mücadele'de Bektaşiler, Hülya KÜÇÜK, Amsterdam Ünv., Erik Jan Zürcher, Devam ediyor.
   Molla-Zade Süleyman Şeyh-i Köstendili'nin Hayatı Şahsiyeti Eserleri ve Bahrü'l-Velaye'si, Ali YILMAZ, Ankara Ünv., M. Esat COŞAN, Ankara-1984, 390 s.
   Muhyiddin İbn Arabî'nin Tasavvufî Düşüncesinde Ma'rifet Problemi, Seyfullah SEVİM, Kayseri-1995., Erciyes Ünv.
   Muhyiddin İbnu'l Arabî ve Sistemi (Gazzalî, Konevî, Sühreverdî, Mevlana ile mukayeseleri), Kazım YILDIRIM, İstanbul Ünv., Nihat KEKLİK, İstanbul-1991.
   Muhyiddin İbnu'l-Arabi'nin Kaza-Kader Görüşü, Hüdaverdi ADAM, Selçuk Ünv., Şerafettin GÖLCÜK, Konya-1991, 483 s.
   Müştak Baba'nın Hayatı Edebi şahsiyeti ve Türkçe Şiirlerinin Dinî ve Tasavvufî Yönden Tahlili, Ahmet DOĞAN, Gazi Ünv., Abdurrahman GÜZEL, Ankara-1992.
   Nesib Dede Hayatı Edebî Şahsiyeti Dîvan'ı ile Rişte-i Cevahir'in Tenkitli Metni, Selahaddin HİDAYETOĞLU, Selçuk Ünv., Ahmet SEVGİ, Konya-Devam ediyor.
   Niyazi Mısrî, Hayatı, Sanatı, Eserleri ve Dîvanı'nın Tenkitli Metni, Kenan ERDOĞAN, Atatürk Ünv., Turgut KARABEY, Erzurum-1993.
   Osmanlılarda XVI. Asırda Tasavvuf, Reşat ÖNGÖREN, Marmara Ünv., Mustafa TAHRALI, İstanbul-1996
   Osmanlılarda XVII. Asırda Tasavvuf, Necdet YILMAZ, Marmara Ünv., İstanbul-Devam ediyor.
   Râzî'nin Tefsîrinde Tasavvuf, Abdülhakim YÜCE, Atatürk Ünv., Lütfullah CEBECİ, Erzurum, Çağlayan Yayınevi, İzmir-1996, 270 s.
   Sadreddin Konevî'de Tasavvuf, Ekrem DEMİRLİ, Marmara Ünv., Mustafa TAHRALI, İstanbul,Devam ediyor.
   Sarı Abdullah Efendi Hayatı-Eserleri, Orhan KAYMAK, Marmara Ünv., İstanbul-Devam ediyor.
   Şaziliye Tarikatı: Doğuşu Gelişmesi ve XIX.yy. daki Etkisi, M. Salim GÜVEN, Marmara Ünv., H. Kâmil YILMAZ, İstanbul-Devam ediyor.
   Tasavvuf Kültüründe Vâkıat Geleneği ve "Vâkıat-ı Üftâde", Mustafa BAHADIROĞLU, Uludağ Ünv., Mustafa KARA, Bursa-Devam ediyor.
   Tasavvufî Bilginin Felsefî İmkanları, Şahin FİLİZ, Selçuk Ünv., Fahrettin OLGUNER, Konya, İnsan Yayınlarında basılıyor.
   Tasavvufta Rüya, Hasan Avni YÜKSEL, Gazi Ünv., Ümay GÜNAY, Ankara-1990, 271 s.
   Türk Edebiyatında Türkçe Fütüvvetnâmeler Üzerine Bir İnceleme, Ali TORUN, Gazi Ünv., Abdurrahman GÜZEL, Ankara-1992
   Türk Mutasavvıf ve Şairi Muhammed Nazmî ve Hediyyetü'l-ihvân'ı (İnceleme ve Edisyon Kritikli Metin), Osman TÜRER, Ankara 1988., İnceleme kısmı basıldı. Kültür ve Turizm Bak. Yay.
   Yiğitbaş-ı Velî Ahmed Şemsüddin-i Marmaravî Hayatı Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı, Ahmet ÖGKE, Marmara Ünv., Mustafa TAHRALI, İstanbul-Devam ediyor.
   Yunus Emre Divanı (İnceleme-Metin), Mustafa TATÇI, Gazi Ünv., Abdurrahman GÜZEL, Ankara-1990.
   Yunus Emre ve Meister Eckhart'ta İnsan Sevgisi, Mustafa TAŞPINAR, Selçuk Ünv., Armağan ETHEMOĞLU, Konya-1992, 125 s.
   Yunus Emre'nin Eserlerinin Tahlili, Behçet DEDE, Uludağ Ünv., Bilge SEYİTOĞLU, Bursa-1990, 594 s.
   14. Yüzyıl Osmanlı Kültüründe Tasavvuf ve İslâmiyet Bütünlüğü, Mustafa ÖCAL, Uludağ Ünv., A. Kurtkan BİLGİSEVEN, Bursa-1983, 275 s.
   16. Asırda Sivas'ta Kurulan Ali Baba Zaviyesi'nin Dini Sosyal ve Ekonomik Faaliyetleri Hakkında Bir Araştırma, Saim SAVAŞ, Ankara Ünv., Özer ERGENÇ, Ankara-1991, 220 s.
   17. Asırda Yazılan Divanlardaki Tevhid ve Na'tlardaki Tasavvufî Remizler, Selçuk ERAYDIN, Marmara Ünv., Bekir KARLIĞA, İstanbul-1984.
   17. Yüzyılda Bursa'daki Tasavvuf Kültürü, Hasan Basri ÖCALAN, Bursa-Devam ediyor., Uludağ Ünv.
   19. Yüzyıl Mevlevîlik ve Mevlevîler, Sezai KÜÇÜK, Marmara Ünv., H. Kâmil YILMAZ, İstanbul-Devam ediyor.
   19. Yüzyılda Osmanlı'da Tekke-Tarikat Islahatları, Ekrem ÖZER, Atatürk Üniv., Osman TÜRER, Erzurum-Devam ediyor.

 

Ana Menü

 

 
Ziyaretçi Sayısı : 1566759